Lietošans noteikumi
Laipni lūdzam HVAC-Solutions tīmekļa vietnē. Apmeklējot mūsu vietni un piekļūstot mūsu sniegtajai informācijai, resursiem, pakalpojumiem, produktiem un rīkiem, Jūs piekrītat sekot līdzi notekumiem, kas noteikti šajā politikā, kopā ar noteikumiem, kas norādīti mūsu Privātuma politikā. Pirms mūsu Pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus.

Interpretācija un definīcijas
Interpretācija
Vārdiem, kuru pirmais burts sākās ar lielo burtu, ir nozīme, kas definēta šādos apstākļos. Šīm definīcijām ir tāda pati nozīme neatkarīgi no tā, vai tās parādās vienskaitlī vai daudzskaitlī.

Definīcijas šajos lietošanas noteikumos:
  • "Jūs" ir fiziska persona, kas piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, vai uzņēmums, vai cita juridiska persona, kuras vārdā attiecīgā persona piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto, attiecīgi.
  • "Uzņēmums" (šajā līgumā apzīmēts kā "uzņēmums", "mēs" vai "mūsu") attiecas uz HVAC Solutions, Liepāja, Toma iela 1, LV-3401.
  • "Valsts" attiecas uz: Latvija.
  • "Pakalpojums" attiecas uz tīmekļa vietni.
  • "Lietošanas noteikumi" (saukti arī par “Noteikumiem”) attiecās uz šiem Lietošanas noteikumiem, kas veido visu vienošanos starp Jums un Uzņēmumu par Pakalpojuma izmantošanu
  • "Trešo pušu vietnes" ir jebkurš pakalpojums vai saturs (ieskaitot datus, informāciju, produktus vai pakalpojumus), ko nodrošina trešā persona, un kuru Pakalpojums var parādīt, iekļaut vai padarīt pieejamu.
  • "Tīmekļa vietne" attiecas uz HVAC Solution vietni, kurai var piekļūt no http://hvacsolutions.lv/
Apstiprinājums
Šie ir Lietošanas noteikumi, kas regulē šī Pakalpojuma izmantošanu, kā arī līgums, kas darbojas starp Jums un Uzņēmumu. Šie noteikumi un nosacījumi nosaka visu lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz Pakalpojuma izmantošanu. Jūsu piekļuve pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un ievērojat tos. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to. Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, Jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai, iespējams, ka Jums nav piekļuves Pakalpojumam. Mūsu konfidencialitātes politikā ir aprakstīta mūsu politika un procedūras attiecībā uz Jūsu personīgās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat lietojumprogrammu vai vietni, un stāsta Jums par Jūsu privātuma tiesībām un to, kā likums Jūs aizsargā. Pirms mūsu pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu privātuma politiku.

Saites uz citām vietnēm
Mūsu pakalpojumā ir saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nav uzņēmuma īpašumā vai kontrolē.
Uzņēmums nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Uzņēmums nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, kas pieejami vai izmantojot jebkuru no šīm tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem.
Mēs iesakām Jums izlasīt visu trešo personu tīmekļ vietņu vai pakalpojumu, kurus Jūs apmeklējat, lietošanas noteikumus un privātuma politikas.

Atbildības ierobežošana
Ciktālu to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Uzņēmums vai tā piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, par zaudējumiem, kas radušies, zaudējot peļņu, zaudējot datus vai citu informāciju, uzņēmējdarbības traucējumiem, ievainojumiem vai privātuma zaudēšanu, kas rodas vai ir jebkādā veidā saistīta ar Pakalpojuma, trešās puses programmatūras un / vai trešo personu aparatūras, kas tiek izmantota kopā ar Pakalpojumu, izmantošanu vai nespēju to izmantot, vai pretējā gadījumā saistībā ar jebkuru šo Lietošanas noteikuma punktu), pat ja Uzņēmumam vai kādam piegādātājam ir paziņots par šāda kaitējuma iespējamību un pat tad, ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis neatbilst tā galvenajam mērķim.
Dažās valstīs nav atļauts izslēgt netiešās garantijas vai ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas nozīmē, ka daži no iepriekšminētajiem ierobežojumiem var netikt piemēroti. Šajās valstīs katras puses atbildība tiks ierobežota, ciktālu to atļauj likumi.

“Tāds, kāds ir” un “Tāds, kāds pieejams” brīdinājums
Pakalpojums jums tiek sniegts "tāds, kāds ir" un "tāds, kāds pieejams", ar visiem defektiem un trūkumiem bez jebkādas garantijas. Neierobežojot iepriekšminēto, Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību, ka Pakalpojums atbildīs Jūsu prasībām, sasniegs paredzētos rezultātus, būs saderīgs vai darbosies ar jebkuru citu programmatūru, lietojumprogrammām, sistēmām vai pakalpojumiem, darbosies bez traucējumiem, atbilst visiem veiktspējas vai uzticamības standartiem vai ir bez kļūdām, vai arī visas kļūdas vai defekti var tikt vai tiks laboti.
Neierobežojot iepriekšminēto, ne Uzņēmums, ne kāds no tā sniedzējiem nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai atbildību: (i) attiecībā uz Pakalpojuma darbību vai pieejamību, kā arī informāciju, saturu, materiāliem vai izstrādājumiem iekļautiem tajā; (ii) ka Pakalpojums būs nepārtraukts vai bez kļūdām; (iii) attiecībā uz jebkuras ar Pakalpojumu sniegtās informācijas vai satura precizitāti, uzticamību vai valūtu.
Dažās jurisdikcijās nav atļauts tikt atbrīvotiem no noteikta veida garantijām vai ierobežojumiem, kas ir noteikti Patērētāja likumā noteiktajām tiesībām, tāpēc daži vai visi iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi var nebūt Jums piemērojami. Bet šādā gadījumā šajā iedaļā izklāstītie izņēmumi un ierobežojumi ir jāpiemēro, ciktālu tie ir piemērojami saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Piemērojamais likums
Šos noteikumus un jūsu Pakalpojuma izmantošanu regulē valsts likumi, izņemot tās likumu kolīziju normas. Uz jūsu lietojumprogrammas izmantošanu var attiekties arī citi vietējie, valsts, nacionālie vai starptautiskie likumi.

Strīdu izšķiršana
Ja Jums ir kādas bažas vai strīdi par Pakalpojumu, Jūs piekrītat vispirms mēģināt domstarpības atrisināt neformāli, sazinoties ar Uzņēmumu.

Eiropas Savienības (ES) lietotājiem
Ja esat Eiropas Savienības patērētājs, Jūs gūsit labumu no visiem obligātajiem noteikumiem tās valsts likumos, kurā jūs dzīvojat.

Tulkošanas interpretācija
Iespējams, ka šie Noteikumi un nosacījumi ir tulkoti, ja mēs tos esam padarījuši pieejamus mūsu pakalpojumā.
Jūs piekrītat, ka domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Izmaiņas šajos lietošanas noteikumos
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem.
Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad šie labojumi stājas spēkā, Jūs piekrītat, ka Jums būs saistoši pārskatītie noteikumi. Ja pilnībā vai daļēji nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet vietnes un Pakalpojuma izmantošanu.

Sazinies ar mums
Ja Jums ir kādi jautājumi par šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@hvac-s.lv.

Kontakti
Uzņēmums
Toma iela 1, Liepāja, LV-3401
Lielirbes iela 1, Rīga, Latvija, LV-1046
© 2020 HVAC
Vietnes izstrādātājs
SIA HVAC Solutions
Reģ.Nr. 40203145487
Toma iela 1, Liepāja, LV-3401
AS Swedbank
Rēķins Nr. LV76HABA0551045119557
SWIFT : HABALV2X
Rekvizīti